Διατριβή: Δημόσια εκπαίδευση και τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Κωδικός: 15502
Greek