Διατριβή: Η κοινωνική πρόνοια στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και του μετασχηματισμού του κράτους πρόνοιας στην Ευρώπη: η περίπτωση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στην Ελλάδα - Κωδικός: 15496
Greek