Διατριβή: Η ένταξη στην ελλαδική κοινωνία των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης (Β' ήμισυ 20ου αι.). Σύγκρισή τους με τους Αιγυπτιώτες, Μικρασιάτες, Πόντιους και την αντίστοιχη διαδικασία ενσωμάτωσή τους - Κωδικός: 15493
Greek