Διατριβή: Οι στάσεις και τα μεταβατικά στάδια ζωής ως παράγοντες επιρροής στην υποκίνηση των ενήλικων εκπαιδευομένων σε σχέση με προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης - Κωδικός: 15401
Greek