Διατριβή: Από τη σύμβαση με προστατευτική ενέργεια υπέρ τρίτων στην αδικοπρακτική ευθύνη εκ διαψεύσεως επαγγελματικής εμπιστοσύνης. Συγχρόνως μια συμβολή στην αποκατάσταση εξ αμελείας προκληθεισών καθαρώς περιουσιακών ζημιών - Κωδικός: 15282
Greek