Διατριβή: Ανάπτυξη αλγόριθμου ανάλυσης της ελαστο-πλαστικής συζευγμένης στερεοποίησης με τη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων. Εφαρμογή στις περιπτώσεις ανοικτών και υπόγειων εκσκαφών - Κωδικός: 15237
Greek