Διατριβή: Πετρολογική, γεωχημική και ηφαιστειολογική μελέτη των πλειοκαινικών ηφαιστειακών σχηματισμών της Αλμωπίας. Συσχετισμός τους με τις γεωθερμικές εκδηλώσεις της περιοχής - Κωδικός: 15190
Greek