Διατριβή: Διαχείριση της ζήτησης στον τομέα της ύδρευσης. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης εναλλακτικών πολιτικών διαχείρισης της ζήτησης του νερού - Κωδικός: 15057
Greek