Διατριβή: Υποδείγματα μικρο-προσομοίωσης στη γεωγραφία με χρήση αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού: εφαρμογή στη μετεγκατάσταση αστικών πληθυσμών - Κωδικός: 15020
Greek