Διατριβή: Παρασκευή και μελέτη κόνεων και λεπτών υμενίων λιθιωμένων οξειδίων μεταβατικών μετάλλων για συσσωρευτές ιόντων λιθίου - Κωδικός: 14979
Greek