Διατριβή: Εξαγωγή και μελέτη ποσοτικών σχέσεων δομής-δράσης (QSAR) ενώσεων με δράση κατά των σερινοπρωτεασών. Σύνθεση και φαρμακοχημική μελέτη κουμαρινικών παραγώγων με πιθανή βιολογική δράση κατά των σερινοπρωτεασών και της φλεγμονής - Κωδικός: 14942
Greek