Διατριβή: Η παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας και δημόσιου έργου: εννοιολογικά στοιχεία, κανονιστικό πλαίσιο και περιπτώσεις εφαρμογής κατά το ελληνικό και το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο - Κωδικός: 14879
Greek