Διατριβή: Μελέτη προβλημάτων για την υλοποίηση κβαντικών υπολογιστών και κβαντική πληροφορία - Κωδικός: 14857
Greek