Διατριβή: Ανάπτυξη μεθοδολογίας εκτίμησης της κατολισθητικής επικινδυνότητας με χρήση νευρωνικών δικτύων - Κωδικός: 14806
Greek