Διατριβή: Επιρροή της χωρικής μεταβλητότητας της σεισμικής κίνησης, των τοπικών εδαφικών συνθηκών και της αλληλεπίδρασης εδάφους-θεμελίωσης-ανωδομής στην ανελαστική δυναμική απόκριση γεφυρών από Ο/Σ - Κωδικός: 14790
Greek