Διατριβή: Παλαιομαγνητικές και μαγνητικές ιδιότητες ιζημάτων και υπόβαθρου σε πυρήνες γεωτρήσεων απο τον βόρειο ελλαδικό χώρο : συμβολή στη διερεύνηση των συνθηκών διαγένεσης - Κωδικός: 14778
Greek