Διατριβή: Φασματοσκοπική μελέτη Raman υπεραγωγών της σειράς La_2-xSr_xCuO_4 - Κωδικός: 13475
Greek