Διατριβή: Συστήματα βασισμένα σε αντιπροσώπους στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας για όλους: μια προσέγγιση βασισμένη σε πληροφοριακά συστήματα - Κωδικός: 13471
Greek