Διατριβή: Μελέτη της οικολογίας και των μηχανισμών δράσεως βακτηρίων της ριζόσφαιρας, ανταγωνιστικών εναντίον φυτοπαθογόνων μυκήτων και βακτηρίων - Κωδικός: 13458
Greek