Διατριβή: Ρίζα Ιεσσαί: ο σύνθετος εικονογραφικός τύπος 13ος - 18ος αι.: γένεση, εξέλιξη και ερμηνεία ενός δυναστικού μύθου - Κωδικός: 13368
Greek