Διατριβή: Τουρισμός και περιβάλλον: η κοινωνική διάσταση, προσεγγίζοντας τις αντιλήψεις των τοπικών κοινωνιών και των τουριστών - Κωδικός: 13244
Greek