Διατριβή: Η ελληνική δημοτική εκπαίδευση στην Ήπειρο της ύστερης τουρκοκρατίας (1861 - 1913): θεωρία και πράξη - Κωδικός: 13149
Greek