Διατριβή: Διασφάλιση ποιότητας και σύστημα διασφάλισης ποιότητας στην παραγωγή λογισμικού: η ελληνική πραγματικότητα - Κωδικός: 12979
Greek