Διατριβή: Μακρομοριακή αρχιτεκτονική: πρότυπα συμπολυμερή στυρενίου (Α) / ισοπρενίου (Β) του τύπου (ΑΒ)_n=1,2,3A και (ΑΒ)_3Α(ΒΑ)_3: σύνθεση, χαρακτηρισμός, μορφολογία - Κωδικός: 12757
Greek