Διατριβή: Συναρτήσεις Green για τρι-διάστατα δυναμικά προβλήματα συζευγμένης θερμοελαστικότητας - Κωδικός: 12485
Greek