Διατριβή: Βελτιστοποίηση κατασκευών με χρήση εξελικτικών αλγόριθμων και νευρωνικών δικτύων - Κωδικός: 12479
Greek