Διατριβή: Χαρακτηρισμός ευρέος φάσματος πλασμιδιακών β-λακταμασών SHV-τύπου σε κλινικά στελέχη των ειδών Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli και Serratia marcescens.: [υπό] Ευθυμίου Ε. Πριναράκη - Κωδικός: 12175
Greek