Διατριβή: Ανάπτυξη και διαχείριση ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων: εννοιολογικό πλαίσιο, μεθοδολογίες και εργαλεία - Κωδικός: 12001
Greek