Διατριβή: Ελαστοπλαστική προσομοίωση της μονοτονικής και δυναμικής συμπεριφοράς εδαφών - Κωδικός: 11790
Greek