Διατριβή: Κοινωνικές ισορροπίες, πολιτικοί συσχετισμοί και θεσμικές μεταβολές στις ελληνικές νησιωτικές κοινότητες πριν και μετά τις οθωμανικές μ... - Κωδικός: 11551
Greek