Διατριβή: IN VITRO ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΙΝΟΛΟΝΩΝ (ΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗ, ΠΕΦΛΟΞΑΣΙΝΗ, ΣΙΠΡΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗ) ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ - Κωδικός: 5162
Greek