Διατριβή: Περοβσκιτικά οξείδια La0.8Sr0.2CoxFe1-xO3 ως καταλύτες οξείδωσης και ως ηλεκτροκαταλύτες αναγωγής οξυγόνου για εφαρμογή σε στοιχεία καυσίμου - Κωδικός: 45590
Greek