Διατριβή: Φαινοτυπικός και γονοτυπικός έλεγχος στελεχών Pasteurella multocida και Mannheimia haemolytica που απομονώθηκαν από πνεύμονες μηρυκαστικών (προβάτων, αιγών, βοοειδών) και χοίρων - Κωδικός: 34806
Greek