Διατριβή: Διερεύνηση της επίδρασης των υποστρωμάτων των φυτοκαλυμμένων δωμάτων στην ανάπτυξη των φυτών και στο συντελεστή θερμοπερατότητας αυτών - Κωδικός: 28113
Greek