Διατριβή: ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ HUNTINGTON ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΥΟΤΟΝΙΚΗΣ  ΔΥΣΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ - Κωδικός: 2662
Greek