Διατριβή: ΕΠΙΘΗΛΑΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ HLA-DR ΚΑΙ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ ΥΠΟΠΛΥΘΥΣΜΟΙ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΒΛΕΝΟΓΟΥ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑ ΤΥΠΟΥ - Β: παθογενετική συσχέτιση - Κωδικός: 0645
Greek